Tư vấn mô phỏng chiếu sáng tự nhiên

Tính toán các tín chỉ chiếu sáng cho các chương trình chứng nhận LEED, BREEAM và Green Star. Tạo các lô đường viền chất lượng cao để minh họa ánh sáng ban ngày và độ chói trong từng khu vực, chặn hoặc cắt xuyên qua toàn bộ tòa nhà. Tóm tắt dữ liệu hiệu suất ánh sáng ban ngày có thể được hiển thị trong các báo cáo dạng bảng. Mô phỏng ánh sáng ban ngày đa vùng chính xác bao gồm truyền ánh sáng qua các cửa sổ bên ngoài và bên trong và phản chiếu từ tất cả các bề mặt.

Cstn1
Cstn2
Cstn3
Cstn4
Cstn5
Cstn6