Mô phỏng năng lượng

        Để đánh giá vận hành cho một công trình đã xây dựng và phân tích cụ thể tiềm năng tiêu thụ năng lượng của công trình mới được phát triển, chung tôi cung một số dịch vụ mô phỏng nhằm dự báo mang tính định lượng cho việc sử dụng năng lượng trong tương lai cho công trình. Việc mô phỏng bằng máy tính được sử dụng để kiểm tra tính kinh tế và hiệu quả của những phương án khác nhau trước khi xây dựng công trình. Điều này sẽ hỗ trợ cho việc kiểm toán năng lượng công trình khi đi vào vận hành.

        Có nhiều lợi thế từ việc cập nhật mô hình mô phỏng năng lượng trong suốt giai đoạn thiết kế dự án. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành việc lựa chọn thiết bị để đưa ra đánh giá độ lập của thiết kế. Từ việc nghiên cứu dự báo mô phỏng năng lượng, mô hình có thể được phân tích thêm những phương án thiết kế có khả năng tối ưu và các chiến lược sử dụng năng lượng. Phép so sánh giữa các thiết kế khác nhau có thể thực hiện nhằm đưa ra thiết kế có chi phí hiệu quả nhất đạt yêu cầu về kinh tế và mục tiêu môi trường, như giảm thiểu nhu cầu sử dụng điện trong công trình.

 

Tối ưu năng lượng 

        Chúng tôi sử dụng phần mềm mô phỏng tính toán tối ưu hóa thiết kế công trình để đạt được hiệu quả thiết kế tốt nhất theo mục tiêu thiết kế đề ra. Trong nhiều trường hợp, nó tương tự như việc phân tích các tham số, được biết đến nhiều hơn cả là kỹ thuật phân tích các mô hình thiết kế với sự thay đổi dựa vào đường cong thiết kế “design curves”. Các tham số đánh giá thông thường xem xét đến 1,2 hoặc 3 phương án thiết kế khác nhau, được điều chỉnh trong một hệ thống để mô tả và tìm ra các đặc điểm thiết kế điển hình (ví dụ như việc tiêu thụ năng lượng thấp nhất, mức tiện nghi cao nhất. hoặc tối thiểu phát thải carbon và tối thiểu chi phí xây dựng.).