I. Thời gian, địa điểm:
1. Ngày: 01/07/2017 – 02/07/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo từ 7 ngày trước khóa đào tạo).

Xem tiếp...

I. Thời gian, địa điểm:

1. Ngày: 20-21/05/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo từ 7 ngày trước khóa đào tạo).

Xem tiếp...

I. Thời gian, địa điểm:
1. Ngày: 22-23/04/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo từ 7 ngày trước khóa đào tạo).

Xem tiếp...

I. Thời gian, địa điểm:
1. Ngày: 25-26/03/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo từ 7 ngày trước khóa đào tạo).

Xem tiếp...

I. Thời gian, địa điểm:

1. Ngày: 11-12/03/2017
2. Thời gian: 8:30 – 17:30
3. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo từ 7 ngày trước khóa đào tạo).

Xem tiếp...