Trong cuốn sách mới về "Mô phỏng năng lượng công trình, sách thực hành sử dụng phần mềm DesignBuilder" Tiến sĩ Garg và đồng tác giả giới thiệu các nguyên tắc về vật lý xây dựng, các hệ thống kỹ thuật và mô phỏng bằng phần mềm DesignBuilder để minh họa các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng thực tế của kỹ thuật mô phỏng. Cũng như cung cấp một nền tảng có về mô phỏng năng lượng công trình, cuốn sách giới thiệu khá chi tiết về phần  mềm Designbuilder, sử dụng các công cụ với các ví dụ cơ bản nhất để người đọc biết cách sử dụng nó. 

Tham khảo nội dung chi tiết tại đây