TS.KS. Đặng Hoàng Anh
TS.KS. Đặng Hoàng Anh
Giảng viên kỹ thuật Điện – Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Hà Nội
- Chuyên gia nghiên cứu về công trình xanh và tiết kiệm năng lượng.

- Giảng viên kỹ thuật Điện – Đại học Công nghiệp Hà Nội.